MONTERINGSBONUS-KAMPANJ

Villkor för deltagande

SVERIGE

Deltagandevillkor - Bridgestone monteringsbonus-kampanj maj -juni 2023

Dessa villkor gäller för deltagande i Bridgestones monteringsbonuskampanj på webbplatsen. Det är möjligt via länken www.tbr. bridgestone.se att delta i kampanjen.

Kampanjen är öppen för alla deltagare.

§ 1. – Definitioner

.1. Kampanj: Bridgestone-kampanj enligt beskrivningen i punkt 3.

1.2 Deltagandetidsperiod: 22/05/2023 till 30/06/2023. Endast köp gjorda inom denna period kvalificerar för deltagande. Endast så långt lagret räcker. Med reservation för kampanjförlängning.

1.2.1. Öppningsdatum: Datumet från vilket deltagare kan delta i kampanjen: 22/05/2023

1.2.2. Slutdatum: Sista dag för registrering i kampanjen: 31/10/2023 – kl. 24.00.

1.2.3 Efter ovanstående frist kommer alla ofullständiga registreringar och rätten till bonusen att förverkas.

1.3. Deltagare: En person som deltar i kampanjen och som är berättigad att delta enligt punkt 2 i deltagandevillkoren.

1.4. Bonus: För sålda nya Bridgestone-lastbilsdäck kommer en deltagare att få den tilldelade bonusen skickad inom 6 veckor till det angivna kontot. Storleken på bonusen beror på den köpta däckmodellen.

Bonusskala:
Däckmodell: Bridgestone DURAVIS 002 & M-serien
4 däck = 1200 SEK

Kvitto krävs som visar köpet av 4 nya Bridgestone lastbilsdäck från 22,5" (per kupong) inklusive montering eller andra tjänster (t.ex. Fleet Check).

1.5. Arrangör: 

Bridgestone Europe NV/SA, Niederlassung Deutschland, Justus-von-Liebig-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Tyskland (Tyskland), företagsnummer 0441.192.820 

1.6. Regler för deltagande: Dessa villkor, samt sekretesspolicyn och cookiepolicyn som gäller för kampanjen, tillhandahålls av arrangören på webbplatsen: www.tbr. bridgestone.se.

1.7. Bonusmottagare: Deltagare som får priset i enlighet med artikel 3.1. Endast så långt lagret räcker.

 

§ 2. – Deltagandevillkor

2.1 Köp och köpbevis

Inköp av minst 4 nya Bridgestone lastbilsdäck från 22,5" inklusive montering eller andra tjänster (t.ex. Fleet Check) krävs för att delta i Bridgestones monteringsbonus-kampanj. 

Inköpsbevis (faktura, kassakvitto, försäljningskvitto) som tydligt visar återförsäljarens namn, adress, däckbeskrivning, dimension på de nya Bridgestone lastbilsdäck som köpts, måste laddas upp i samband med registreringen på www.tbr. bridgestone.se.

 

Fakturan måste vara i deltagarens namn och/eller företag. Kvittot får endast användas en gång för att delta i kampanjen. Vid flergångsanvändning kommer både den första och följande registrering(er) att raderas och deltagaren kommer att uteslutas från kampanjen.

Om köpbeviset är ogiltigt kommer hela registreringen att raderas av Bridgestone efter respitperioden och du kommer inte att kunna delta eller ta emot bonus.


2.2 Berättigad att delta

a) varje person (privatperson, näringsidkare) som har en fast bosättningsort i Sverige och har fyllt 18 år.
b) varje juridisk person med huvudkontor i Sverige

2.3 Följande är uteslutna från deltagande:

- Bridgestone anställda,
- deltagande affärspartner
- Bridgestones FLEET avtalskunder och återförsäljare
- Inblandade byråer
- Inblandade tjänsteleverantörer
- Deltagande företag och återförsäljare samt deras anhöriga.

 

2.4 Ingen överföring av deltagandet: Det är inte heller tillåtet för anställda på Bridgestone, de deltagande handelspartnerna och medverkande byråer, tjänsteleverantörer eller företag, samt deras anställda och släktingar, att utföra deltagandet för tredje part (köpande konsumenter) – inte ens på deras uttryckliga önskan. Detta leder till uteslutning från deltagande.

2.5 Personer som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vinner fördelar genom manipulation är också uteslutna. Vid behov kan bonusar även i efterhand dras in och återkrävas i dessa fall.

2.6 Genom att delta i kampanjen accepterar deltagaren villkoren för deltagande som bindande.

2.7 Sekretesspolicyn och cookiepolicyn finns på www.tbr. bridgestone.se.

2.8. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som har angett ofullständiga eller förfalskade adresser eller namn och att diskvalificera deltagare från deltagare som missbrukar, manipulerar, kringgår eller försöker manipulera eller kringgå deltagandevillkoren, eller som begår bedrägeri i någon form.

2.9. Deltagare kan endast delta i kampanjen under kampanjperioden och på det sätt som beskrivs i dessa deltagandevillkor.

2.10. En förutsättning för deltagande är tillgång till internetuppkoppling från dator, smartphone eller annan enhet.

2.11 Alla e-postbekräftelser och -respitperioder kan klassificeras som spam beroende på deltagarens e-postleverantör. Det är deltagarens ansvar att kontrollera sin skräppostmapp.

 

§ 3 – Kampanjbeskrivning

Mellan den 22/05/2023 och den 01/08/2023 startar Bridgestone-kampanjen för monteringsbonus. Registrering för att delta i kampanjen är endast möjligt under kampanjperioden. För att delta måste kunden ha köpt däck (se §2) någon gång mellan den 22/05/2023 och den 31/10/2023 och registrera sig på hemsidan senast den 31/10/2023 (se §4).

 

§ 4 – Deltagande

4.1 Så snart deltagaren har slutfört registreringen och registreringen har bekräftats via Double-Opt In, kan informationen granskas och betalningen förberedas.

4.2 Om kvittot är ogiltigt kommer deltagaren att informeras, deltagarkontot kommer att spärras och deras registrering raderas efter kampanjens slut.


§ 5 – Monteringsbonus

5.1 För köp av 4 nya däck i DURAVIS 002 och M-serien, får kunden en kupong värd 1200 SEK att lösa in.

5.2 Kontantbonusen kommer att betalas ut inom 6 veckor via banköverföring till ditt konto. (Info: Betalningen görs av tjänsteleverantören "TAKTZEIT GmbH", ta hänsyn till detta när du kontrollerar betalningen.)

5.3 Bridgestone ska befrias från alla anspråk vid överföring av bonusen och ska inte hållas ansvarig för några följdskador som uppstår vid användningen av eller för någon annan koppling till belöningen.

5.4 Bridgestone förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta kampanjen när som helst utan föregående meddelande och utan att ange någon anledning. Arrangörerna använder sig av denna möjlighet i synnerhet om korrekt genomförande av kampanjen inte (längre) kan garanteras, av tekniska skäl (t.ex. virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran och/eller mjukvaran) eller av juridiska skäl. Om en sådan annullering är föranledd av en deltagares beteende kan arrangörerna kräva att denne ersätter den skada som uppstått.

5.5 Överklagan är utesluten.

 

§ 6 – Ansvarsfriskrivning

6.1 Arrangören, dess anställda, dess avtalspartner och andra inblandade tredje parter tar inget ansvar för skador som orsakats av utmärkelsen (eller dess leverans och/eller användning) eller deltagande i kampanjen. Detta gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet, och då endast vid personskada eller dödsfall eller i förhållande till arrangörens väsentliga avtalsförpliktelser.

 

6.2 Arrangören, dess anställda, dess återförsäljare eller någon annan inblandad tredje part tar inget ansvar för förlorade, sena eller felaktiga bidrag från deltagare till följd av händelser utanför arrangörens kontroll, såsom störningar av något slag i programvaran, deltagarens enhet, nätverk eller internetanslutning, osv.

 

6.3 Arrangören ger ingen som helst garanti med avseende på de överlämnade bonusarna och är inte ansvarig i detta avseende (förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet). Arrangören ansvarar inte för eventuella defekter i bonusen.

 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för vissa eller alla av de omständigheter som anges ovan. I dessa jurisdiktioner är arrangörens ansvar begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

 

Eventuella skatter som tas ut på värdet av bonusen, helt eller delvis, enligt någon lokal eller annan lag som är tillämplig för deltagaren ska vara deltagarens ansvar och ska inte på något sätt kunna infordras från arrangören.

 

6.4 Egenskaper – varumärken, titlar, logotyper: Alla produktnamn, bilder eller varumärken som används i kampanjen och/eller nämns i kampanjmaterialet är skyddade varumärken och modeller osv. från respektive företag och/eller licensgivare, oavsett om de är presenterade och märkta med symboler som ® eller ™, eller inte.

§ 7. Sekretesspolicy

7.1 Sekretessinformation:

Alla deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av kampanjarrangörerna (samtidigt ansvariga organ) och kommer endast att samlas in, lagras och behandlas i syfte att genomföra kampanjen. Personuppgifter kommer endast att överföras till ställföreträdare (tjänsteleverantörer, byråer, utbetalande bolag) för genomförandet av denna kampanj. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till andra tredje parter om inte deltagaren har gett sitt samtycke eller om det är lagligt tillåtet att göra det. Deltagarnas personuppgifter kommer att överföras till kampanjarrangören i syfte att genomföra kampanjen och i synnerhet för meddelanden om kampanjen per e-post eller telefon.

 

Deltagaren har rätt att när som helst få information om sina personuppgifter som lagras av kampanjarrangören och att få ytterligare information om databehandlingen samt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. För att hävda sina rättigheter bör deltagaren kontakta arrangören direkt via kontaktuppgifterna i avsnitt 1. Deltagaren har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av uppgifter för att genomföra kampanjen med verkan för framtiden. Om deltagaren utnyttjar sin rätt till invändning kan kampanjarrangören dock inte längre tillhandahålla sina tjänster. 

 

Deltagaren har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. den statliga sekretessombudsmannen på deltagarens hemort. Alternativt har deltagaren möjlighet att utöva sina lagliga rättigheter genom att kontakta oss på https://privacy.bridgestone.eu/language=SW eller vår kontaktperson för sekretess https://privacy.bridgestone.eu/language=SW

 

När deltagarna registrerar sig för kampanjen kan de välja att få ytterligare information om varor och tjänster från kampanjarrangören i framtiden.

 

Om deltagaren bestämmer sig för att göra det, samtycker denne genom en separat samtyckesförklaring till att dennes registreringsuppgifter tas med i kampanjarrangörens utskickslistor för nyhetsbrev. Deltagarna kan när som helst avregistrera sig från respektive nyhetsbrevs lista genom att följa ”avregistrera”-instruktionerna som finns i varje e-postmeddelande eller genom att be kampanjarrangören om avregistrering, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

 

7.2 Ansvarsbegränsning:

När det gäller skador till följd av skador på liv, lem eller hälsa och i de fall av obligatoriskt ansvar som föreskrivs enligt lagen, t.ex. enligt produktansvarslagen, och som grundar sig på kampanjarrangörens oaktsamma eller uppsåtliga åsidosättande av plikter eller ett uppsåtligt eller oaktsamt skyldighetsbrott av kampanjarrangörens juridiska ombud eller ställföreträdare, ansvarar kampanjarrangören i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. När det gäller andra skador är kampanjarrangören endast ansvarig för skador som grundar sig på brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse eller ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt brott mot en skyldighet från kampanjarrangörens sida eller ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst brott mot en skyldighet från dess juridiska ombud eller ställföreträdare.

 

7.3 Facebook ansvarsfriskrivning:

Denna kampanj är inte kopplad till Facebook och är inte på något sätt sponsrad, stödd eller organiserad av Facebook.

 

7.4 Tillämplig lag

Genomförandet av kampanjen och villkoren för deltagande är endast föremål för lagen i Sverige för alla deltagare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.  och för lagen i Österrike för deltagare med permanent uppehållstillstånd i Österrike. (DELETE)

 

7.5 Avskiljbarhetsklausul:

Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande skulle vara eller bli ogiltig helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i dessa villkor för deltagande. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska den rättsligt tillåtna bestämmelse tillämpas som ekonomiskt sett närmast motsvarar den innebörd och det syfte som uttrycks i den ogiltiga bestämmelsen. Detsamma ska gälla om det finns ett kryphål i dessa villkor för deltagande.

 

§ 8 – Övrigt

8.1. Arrangören förbehåller sig rätten att (i) ändra eller förlänga kampanjen eller skjuta upp slutdatumet utan föregående meddelande om den anser det lämpligt, (ii) ändra deltagandevillkoren efter eget gottfinnande utan att ange anledning och (iii) att återkalla kampanjen om det uppstår skäl utanför dess kontroll.

8.2. Deltagarnas bidrag, inklusive alla immateriella rättigheter till bidragen, blir arrangörens egendom vid inlämnandet. Deltagare avsäger sig alla moraliska eller andra anspråk på sina bidrag och intygar att de har alla rättigheter som krävs för att bevilja de rättigheter som anges i dessa villkor.

8.3. Alla frågor eller ärenden som inte täcks av dessa villkor för deltagande avgörs enbart av arrangören.

8.4. Om en domstol finner att ett eller flera av villkoren (eller en del av dessa) är ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa, ska den delen tas bort från deltagandevillkoren i den utsträckning det är nödvändigt. Giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren för deltagande förblir opåverkade.

8.6. I händelse av en tvist som rör kampanjen eller dessa regler, ska de relevanta domstolarna (se 7.4) ha exklusiv jurisdiktion, men endast efter att arrangören och deltagaren har försökt lösa tvisten i godo.

Om du har ytterligare frågor om denna kampanj kan du gärna skicka ett e-postmeddelande till: info@bridgestone-b2b.eu